Fotowoltaika dla rolnika - informacje, dotacje i ulgi

Fotowoltaika dla rolnika – informacje, dotacje i ulgi

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym naszej cywilizacji zwiększa się udział maszyn w produkcji płodów rolnych. Świadomi rolnicy wiedzą, że podnoszenie wydajności pracy w gospodarstwie rolnym wiąże się mechanizacją i oddelegowaniem do pracy maszyn w pracach które kiedyś były wykonywane ręcznie. Wraz ze wzrostem ilości maszyn w rolnictwie zwiększa się zużycie energii. Nierzadko rachunek za energii elektryczną jest znaczącym kosztem produkcji. Decydując się na instalację fotowoltaiczną można zredukować rachunki za prąd nawet do zera. Redukując koszty energii zwiększa się znacząco marża na sprzedaży płodów rolnym co oznacza większą opłacalność produkcji. Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną można uzyskać wsparcie finansowe. Dotacje dla rolników na zakup i montaż fotowoltaiki można uzyskać z kilku źródeł. Chcąc odpowiednio dobrać dofinansowanie na panele słoneczne skontaktuj się z nami.

Jakie są zalety fotowoltaiki dla rolników?

Zaletą posiadania instalacji fotowoltaicznej jest przede wszystkim produkcja własnego prądu ze słońca co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji płodów rolnych. Dodatkową zaletą jest ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę. Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulga inwestycyjna na panele słoneczne przysługuje rolnikom ryczałtowym oraz rolnikom, którzy rozliczają się z podatku VAT. Ulga przyznawana jest z tytułu poniesionych wydatków między innymi na urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

ULGA W PODATKU ROLNYM FOTOWOLTAIKA – szczegóły poniżej.

Instalacje fotowoltaiczne w rolnictwie a oszczędność prądu

Załóżmy, że prowadzimy gospodarstwo rolne w którym zużycie energii elektrycznej jest na poziomie 20 000 kWh rocznie. Zakładając cenę energii elektrycznej 60 groszy za 1 kWh, roczny rachunek za energię, z uwzględnieniem opłat stałych, będzie wynosił około 12,5 tyś zł. Zakładając, że jest to instalacja skierowana na południe, uwzględniając opust 0,7 (na każdą 1 kWh energii elektrycznej zmagazynowaną w sieci możemy odebrać 0,7 kWh energii), aby zaspokoić powyższe zużycie należałoby wybudować instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kWp. Cena takiej instalacje z panelami IBC MonoSol 370 OS9-HC i falownikiem SMA STP 25000TL-30 to około 78 000 zł brutto (VAT 23%). Łatwo można policzyć, że całkowity zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wyniesie niecałe 6,5 roku! Biorąc pod uwagę, że rolnik jest płatnikiem VAT i będzie mógł odliczyć VAT oraz że może odliczyć 25% kosztu inwestycji od podatku rolnego sprawia, że okres zwrotu skróci się jeszcze bardziej. Warto dodać, że w powyższej symulacji nie uwzględniono żadnej dotacji.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jakie aktualnie przysługują DOTACJE NA FOTOWOLTAIKĘ DLA ROLNIKÓW.

Fotowoltaika dla rolnika – informacje, dotacje i ulgi
Fotowoltaika dla rolnika – informacje, dotacje i ulgi

Dotacje i ulgi na fotowoltaikę dla rolników 2021

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników można pozyskać z kilku źródeł:

 • Dotacja Mój Prąd – ogólnopolski program wspierania inwestycji w instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 – 10 kWp. W pierwszych dwóch naborach kwota dofinansowania wynosiła 50% kosztów inwestycji brutto, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Trzeci nabór programu oferuje 50% kosztów inwestycji brutto, ale nie więcej niż 3 tys. zł. Dowiedz się więcej o Dotacji Mój Prąd
 • Agroenergia – W programie Agroenergia dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne a także pompy ciepła i magazyny energii. Kwota bezzwrotnego dofinansowania może wynieść nawet 25 tys. zł. Więcej szczegółów dowiesz się poniżej.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych ARMiR – beneficjentami programu są rolnicy (osoba fizyczna/prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), którego wielkość posiadania samoistnego lub zależnego gospodarstwa rolnego powinna wynosić co najmniej 1 ha, ale nie więcej niż 300 ha użytków rolnych. W gospodarstwie, którego rolnik jest posiadaczem, prowadzi on w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej oraz ma nadany numer indentyfikacyjny. W ramach modernizacji gospodarstw rolnych można pozyskać 200 tys. netto za zakup maszyn rolniczych z wykorzystaniem fotowoltaiki. Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej może wynosić 40 kWp. Dowiedz się więcej…
 • Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program mający na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które wytwarzają się w gospodarstwach domowych. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w kwocie 5 tys. zł, jednak warunkiem koniecznym jest wymiana źródła ciepła. Nie można otrzymać dofinansowania tylko na instalację fotowoltaiczną. Kluczowym przedsięwzięciem ma być wymiana pieca na nowy. Dowiedz się więcej o Programie Czyste Powietrze

Program Agroenergia 2021 - dotacja dla rolników

Agroenergia to wsparcie inwestycji w mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii a także biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski należały składać w odpowiednich WFOŚiGW (decyduje lokalizacja inwestycji).
Koszty kwalifikowane:

 • Okres kosztów kwalifikowanych jest od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.
 • Dofinansowanie w formie dotacji dla instalacji fotowoltaicznych:
 • moc od 10 do 30 kWp – 20 % wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł
 • moc od 30 do 50 kWp – 13 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys.
 • Dofinansowanie w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła dotowane jest dodatkiem w wysokości 10 tys. zł
 • Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
 • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • zakup i montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • zakup i montaż instalacji hybrydowych, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła, sprężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pomp ciepła, służących zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 • towarzyszących magazynów energii dla instalacji paneli fotowoltaicznych, wiatrowych lub hybrydowych.

Kto może skorzystać w Programu Agroenergia dla rolników?

Program skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne a także osób prawnych, będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników

Tereny wiejskie mają bardzo duży potencjał rozwojowy dla instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym, montaż paneli fotowoltaicznych przez rolników finansowany jest z wielu programów dotacyjnych. Jednym z rozwiązań finansowania jest również skorzystanie z ulgi inwestycyjnej.

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulgę inwestycyjną mogą uzyskać rolnicy ryczałtowi oraz rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT. Ulga przyznawana jest z tytułu poniesionych wydatków między innymi na urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku, gdy wydatki te nie zostały sfinansowane ze środków publicznych, tzn. całość inwestycji została sfinansowana z własnych środków (w tym m. in. kredyt, pożyczka). Inwestycja podlega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów w momencie zakończenia przedsięwzięcia na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych kosztów. Z takiej ulgi rolnik można korzystać nie dłużej niż przez 15 lat.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczona z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji kwotę ulgi od należnego podatku.

Właściwym organem podatkowym w sprawie podatku rolnego jest Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta według miejsca położonego gruntu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta.