RZĄDOWY PROGAM MÓJ ELEKTRYK WIELKOPOLSKA – DOPŁATY I DOFINANSOWANIA NA AUTO ELEKTRYCZNE

Kto może skorzystać z programu Mój Elektryk?
Beneficjentami programu „Mój elektryk” są wszyscy odbiorcy, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy czy samorządy.

Termin i forma składania wniosków do programu Mój Elektryk

 1. 12 lipiec 2021 wnioski mogą składać osoby fizyczne,
 2. termin dla przedsiębiorców, samorządów oraz innych instytucji zostanie ogłoszony w ciągu kilku tygodni.

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel lub do 25 września 2025 r.

Wnioski można będzie składać w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o dofinansowanie

 • Podpisany wniosek stanie się umową dotacji oraz wnioskiem o wypłatę dotacji.
 • O dotację do leasingu w imieniu leasingobiorców występują firmy leasingowe, które będą współpracować z bankami.

ZADZWOŃ DO NAS!

Kwota, forma i wysokość dofinansowania oraz koszty kwalifikowane

Forma dofinansowania w Programie Mój Elektryk:

 • dotacja,
 • dotacja do leasingu.

Koszty kwalifikowanew Programie Mój Elektryk:

 • osoby fizyczne – zakup lub wynajem aut osobowych przy maksymalnej wartości auta 225 000 zł (*nie dotyczy osób z kartą dużej rodziny)
 • podmioty instytucyjne – zakup lub leasing aut dostawczych (również motorowerów, busów dla więcej niż 8 os.).

Wysokość dofinansowania w Programie Mój Elektryk:

 • osoby fizyczne – 18 750 zł, dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł,
 • podmioty instytucyjne – w zależności od kategorii pojazdów oraz średniego przebiegu. (*mogą ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego auta).
 • Pojazd kategorii M1 – max. 27 000 zł (w przypadku deklarowanego średniorocznego przebieg nie mniej niż 15 000 km.),
 • Pojazdy kategorii L – max. 4 000 zł,
 • Pojazdy kategorii N – max. 70 000 zł (w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km. i nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych).

Wsparcie do zakupu pojazdów kategorii M2 i M3 przez przedsiębiorców może odbywać na zasadach zgodnych z pomocą publiczną (GBER) w związku z tym nabór na te kategorie zostanie ogłoszony na późniejszym etapie.

 

Warunki dofinansowania Programu Mój Elektryk

Warunki dofinansowania Programu Mój Elektryk:

 • kupić lub wziąć w leasingu nowy pojazd elektryczny, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w programie,
 • w przypadku zakupu zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji

Ulgi przyznawane dla osób posiadających samochody elektryczne

Ulgi przyznawane dla osób posiadających samochody elektryczne:
 • kupujący auto elektryczne zwolnieni są z akcyzy,
 • mogą korzystać z buspasów,
 • darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Załączniki do wniosku - Program Mój Elektryk

 • skan/skany faktur zakupu nowego pojazdu (wraz z fakturami zaliczkowymi) wystawionej na Wnioskodawcę, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o cenie nabycia pojazdu, marce i modelu zakupionego pojazdu,
 • wydruk z CEPiK potwierdzający rodzaj napędu pojazdu,
 • Pełen skan dowodu rejestracyjnego (obie jego strony) zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel pojazdu figuruje Wnioskodawca,
 • Pełen skan dokumentów ubezpieczenia (polisę) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzież wraz z dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty,
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia,
 • pełny skan Karty Dużej Rodziny (obie jej strony) – jeśli dotyczy,
 • upoważnienie Właściciela/Współwłaściciela pojazdu podpisane profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym w celu złożenia wniosku wraz z klauzulą RODO dla Współwłaściciela – jeśli dotyczy,
 • oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaściciela na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dotyczy,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia umowy, a także prowadzenie czynności z nią związanych (pełnomocnictwo wymagane jest, jeżeli wniosek składany jest w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu).

W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej. Takie rozwiązanie pozwala wnioskodawcom dostosować proces aplikowania o dofinansowanie do swoich potrzeb.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej publikuje na swojej stronie informuje o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie, ale nie rekomenduje konkretnych banków ani firm leasingowych. Wybór należy do Wnioskodawcy.

Umowa leasingowa pokrywa opłaty:

 • Wstępne i transferowe.

Jeśli opłata wstępna jest mniejsza niż należne dofinansowanie nie ma możliwości wypłaty pełnej kwoty dofinansowania przewidzianego w programie.