Rządowy Program Mój Prąd 4.0 Wielkopolska nawet 25000zł dofinansowania na fotowoltaikę 2023 | Consor Energia Poznań

RZĄDOWY Program MÓJ PRĄD WIELKOPOLSKA – 25000zł DOPŁATY I DOFINANSOWANIA NA FOTOWOLTAIKĘ

Aktualizacja – Mój Prąd 4.0 od 15.04.2022 r.

„Mój Prąd 4.0” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Wnioski składane w IV turze naboru programu priorytetowego „Mój Prąd” składać można od 15.04.2022 r. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r.

Maksymalnie dofinansowanie jakie można otrzymać to 20 500 zł z czego:

 • Dofinansowanie na samą fotowoltaikę: 4000 zł lub 5000 zł przy zakupie innych elementów
 • Dofinansowanie do magazynów ciepła: 5000 zł
 • Dofinansowanie do magazynów energii: nie więcej niż 7500 zł na jedno przedsięwzięcie; (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł)
 • Dofinansowanie do HEMS/EMS 3000 zł (dofinansowanie tylko z zakupem magazynów ciepła lub magazynów energii).

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 3.0?
Z programu priorytetowego mogą skorzystać osoby fizyczne (Beneficjent – Granotobiorcy końcowi) wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

III tura naboru na program Mój Prąd

Wnioski przyjmowane w III turze naboru programu priorytetowego „Mój Prąd” składać można od 1.07.2021 r. do 20.12.2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wnioskodawca/Pełnomocnik możne składać wnioski za pomocą platformy „Generator Wniosków o Dofinansowanie” („GWD”).

ZADZWOŃ DO NAS!

Kwota dofinansowania i koszty kwalifikowane

Wysokość dofinansowania wynosi 3 000 zł – 50% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane:

 1. poniesione od 02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
 2. zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
 3. przedział mocy instalacji wynosi: 2 kW – 10 kW,

*koszt licznika dwukierunkowego nie jest kosztem kwalifikowanym.

Forma i warunki dofinansowania w Programie Mój prąd 3.0

Forma dofinansowania:

 1. dotacja – forma bezzwrotna dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.
 2. Dotacji udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Projekt zakończony oznacza:

  • Wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano ostatecznej zapłaty.
  • Wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione.
 3. Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucje energii elektrycznej,
 4. Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku przez NFOŚiGW,
 5. Urządzenia instalowane muszą być nowe. (wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem),
 6. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji przez okres 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
 7. Nie dopuszczalny jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach pokrytych wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wymienią pokrycie dachowe na nowe.
 8. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.
 9. Dofinasowanie nie może być udzielane na instalacje sfinansowanie lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste Powietrze”.
 10. Magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Nie ma określonych parametrów magazynu energii.
 11. W przypadku rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania z programu „Mój Prąd”.
 12. Beneficjent po otrzymaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (format A3, lecz nie mniejszy niż a4) wykonanej we własnym zakresie, o treści: „Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.1 Program Mój Prąd”

Informacje ogólne o Programie Mój Prąd 3.0 i weryfikacja wniosków przez NFOŚiGW

 1. W ramach programu nie udziela się pomocy publicznej.
 2. Jeśli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót to nie można ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Natomiast jeśli jest wykonane przyłącze docelowe i OSD ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisana umowa kompleksowa) to można wnioskować o dofinansowanie.
 3. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączona do licznika dwukierunkowego w danym PPE. W takim przypadku Beneficjent może złożyć więcej niż jeden
 4. Po odrzuceniu złożonego wniosku i kwalifikowaniu się do wytycznych naboru można ponownie składać wniosek.

Weryfikacja wniosków zależy od ilości wpłynięcia wniosków do NFOŚiGW:

 • ≤ 500 wniosków okres weryfikacji trwa do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD,
 • 500 – 1000 wniosków okres weryfikacji trwa do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD,
 • 1000 – 1500 wniosków okres weryfikacji trwa do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD,
 • ≥ 1500 wniosków okres weryfikacji trwa do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD.

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU MÓJ PRĄD?

Jako firma działamy na terenie całej Wielkopolski realizując wiele inwestycji w różnych miastach. Jesteś mieszkańcem województwa wielkopolskiego i chcesz powierzyć nam budowę instalacji fotowoltaicznej przy skorzystaniu z Rządowego Programu „Mój Prąd”? Zapraszamy do kontaktu! Tymczasem sprawdź nasze niektóre realizacje instalacji i systemów fotowoltaiki oraz miasta, w których byliśmy już obecni :).