Rządowy Program Mój Prąd 5.0 Wielkopolska 58000 zł dofinansowania na fotowoltaikę 2023 | Consor Energia Poznań

Rządowy Program Mój Prąd 6.0

Do 28 tysięcy złotych dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej oraz magazyn ciepła.

Szósta edycja programu “Mój Prąd” będzie miała swój początek 2 września 2024 – wtedy to rozpocznie się nabór wniosków. Zainteresowani mogą otrzymać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 • budżet programu wynosi do 400 mln złotych,
 • nabór wniosków od 02.09.2024 do 20.12.2024 lub do wyczerpania środków

Kwoty dofinansowania – Zgłoszenie instalacji do przyłączenia do 31.08.2024:

 • instalacja PV: 7000 zł
 • magazyn energii: 16 000 zł
 • bojler elektryczny: 5000 zł

Kwoty dofinansowania – Zgłoszenie instalacji do przyłączenia od 31.08.2024:

 • instalacja PV: 7000 zł
 • magazyn energii: 16 000 zł
 • bojler elektryczny: 5000 zł

Wysokość dofinansowania

Wsparcie finansowe na mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii elektrycznej i ciepła obejmie do 50% kosztów kwalifikowanych projektów. Dotacja w wysokości maksymalnie 6 tys. zł na mikroinstalacje fotowoltaiczne bez dodatkowych elementów będzie przyznawana jedynie dla systemów zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przed 31 lipca 2024 r. Kwota wsparcia wzrośnie do 7 tys. zł w przypadku inwestycji obejmującej także magazyn energii. Aby otrzymać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 20 kW, zgłoszone do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej po 1 sierpnia 2024 r., konieczne będzie zainwestowanie również w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła. Można zgłaszać też pokrycia dachowe z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi, wiaty i carporty z ogniwami PV oraz zestawy fotowoltaiczne przeznaczone na balkony. Wszystkie instalacje zgłoszone do dofinansowania muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Net-billing

Prosumenci chcący otrzymać dofinansowanie muszą rozliczać się w systemie net-billing.

Magazyny energii

Dotacja na magazyn energii cieplnej o pojemności co najmniej 20 dm³ wyniesie do 5 tys. zł. W przypadku magazynu energii elektrycznej wsparcie sięgnie do 16 tys. zł. Magazyn energii elektrycznej zgłoszony do dofinansowania musi mieć pojemność co najmniej 2 kWh, przy minimalnej mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej wynoszącej 2 kW, zgodnie z wymaganiami programu. Łączna moc wszystkich odnawialnych źródeł energii, w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii posiadanych przez prosumenta, nie może przekroczyć 50 kW.

 

ZADZWOŃ DO NAS!

Poprzednie edycje Programu Mój Prąd

Rządowy Program Mój Prąd 5.0 – nawet 58000 zł dopłaty i dofinansowanie na fotowoltaikę

Aktualizacja – Mój Prąd 5.0 do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków

Wysokość dofinansowania w formie dotajic 50% kosztów kwalifikowanych

Rodzaj przedsięwzięciaMoc instalacji [kW]Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych [%]Maksymalna kwota dotacji [zł]
Instalacja fotowoltaiczna2 kW – 10 kW do 50%6 000
Instalacja fotowoltaiczna + dodatkowe elementy2 kW - 10 kW do 50%7 000
Magazyn ciepłamin. poj. 20 l do 50%5 000
Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 50%28 500
Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznejdo 50%19 400
Pompa ciepła powietrze /wodado 50%12 600
Pompy ciepła typu powietrze /powietrzedo 50%4 400
Magazyn energii elektrycznej (max. 6000 zł / kWh)min. 2 kWhdo 50%16 000
System zarządzania energią HEMS/EMSdo 50%3 000
Kolektory słoneczne C. W. Udo 50%3 500

Warunki dofinansowania Mój Prąd 5.0

 1. Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie osobom rozliczającym się w systemie netbilling na instalacje PV w przedziale 2 kWp – 10 kWp. Warunkiem dofinansowania dodatkowych urządzeń jest zamontowanie instalacji PV na powyższych zasadach.
 2. Aby złożyć wniosek wszystkie elementy muszą być zamontowane, opłacone i wystawione na nie faktury. Ponadto protokoły odbioru na dodatkowe urządzenia.
 3. Wnioskodawcą może być jedynie osoba, z którą jest zawarta umowa z OSD i jest właścicielem lub współwłaścicielem obiektu.
 4. Jeżeli ktoś złożył wniosek na instalację fotowoltaiczną w Mój Prąd 4.0 może wnioskować o dodatkowe elementy.
 5. Wymagane założenie tabliczki informacyjnej o sfinansowaniu z programu Mój Prąd na budynku lub płocie niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Dofinansowanie do pomp ciepłą w ramach Mój Prąd 5.0

Może być udzielone pod warunkiem, że Grantobiorca zobowiąże się, iż po wypłacie dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd, w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

 1. nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (UWAGA nie wszystkie kotły 5 klasy spełniają te wymagania i należy na to zwrócić szczególną
  uwagę) oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.
 2. Wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy akty te przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła
  ciepła.

Mój Prąd 4.0 od 15.04.2022 r.

„Mój Prąd 4.0” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Wnioski składane w IV turze naboru programu priorytetowego „Mój Prąd” składać można od 15.04.2022 r. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r.

Maksymalnie dofinansowanie jakie można otrzymać to 20 500 zł z czego:

 • Dofinansowanie na samą fotowoltaikę: 4000 zł lub 5000 zł przy zakupie innych elementów
 • Dofinansowanie do magazynów ciepła: 5000 zł
 • Dofinansowanie do magazynów energii: nie więcej niż 7500 zł na jedno przedsięwzięcie; (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł)
 • Dofinansowanie do HEMS/EMS 3000 zł (dofinansowanie tylko z zakupem magazynów ciepła lub magazynów energii).

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 3.0?
Z programu priorytetowego mogą skorzystać osoby fizyczne (Beneficjent – Granotobiorcy końcowi) wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

III tura naboru na program Mój Prąd

Wnioski przyjmowane w III turze naboru programu priorytetowego „Mój Prąd” składać można od 1.07.2021 r. do 20.12.2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wnioskodawca/Pełnomocnik możne składać wnioski za pomocą platformy „Generator Wniosków o Dofinansowanie” („GWD”).

Forma i warunki dofinansowania w Programie Mój prąd 3.0

Forma dofinansowania:

 1. dotacja – forma bezzwrotna dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.
 2. Dotacji udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Projekt zakończony oznacza:

  • Wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach (lub równorzędnych dokumentach księgowych) przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano ostatecznej zapłaty.
  • Wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione.
 3. Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucje energii elektrycznej,
 4. Warunkiem wypłaty środków jest pozytywne rozpatrzenie (pozytywna ocena) wniosku przez NFOŚiGW,
 5. Urządzenia instalowane muszą być nowe. (wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem),
 6. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji przez okres 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
 7. Nie dopuszczalny jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach pokrytych wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wymienią pokrycie dachowe na nowe.
 8. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.
 9. Dofinasowanie nie może być udzielane na instalacje sfinansowanie lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste Powietrze”.
 10. Magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) – nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Nie ma określonych parametrów magazynu energii.
 11. W przypadku rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania z programu „Mój Prąd”.
 12. Beneficjent po otrzymaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (format A3, lecz nie mniejszy niż a4) wykonanej we własnym zakresie, o treści: „Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.1 Program Mój Prąd”

Informacje ogólne o Programie Mój Prąd 3.0 i weryfikacja wniosków przez NFOŚiGW

 1. W ramach programu nie udziela się pomocy publicznej.
 2. Jeśli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót to nie można ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”. Natomiast jeśli jest wykonane przyłącze docelowe i OSD ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisana umowa kompleksowa) to można wnioskować o dofinansowanie.
 3. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączona do licznika dwukierunkowego w danym PPE. W takim przypadku Beneficjent może złożyć więcej niż jeden
 4. Po odrzuceniu złożonego wniosku i kwalifikowaniu się do wytycznych naboru można ponownie składać wniosek.

Weryfikacja wniosków zależy od ilości wpłynięcia wniosków do NFOŚiGW:

 • ≤ 500 wniosków okres weryfikacji trwa do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD,
 • 500 – 1000 wniosków okres weryfikacji trwa do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD,
 • 1000 – 1500 wniosków okres weryfikacji trwa do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD,
 • ≥ 1500 wniosków okres weryfikacji trwa do 75 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę do GWD.

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU MÓJ PRĄD?

Jako firma działamy na terenie całej Wielkopolski realizując wiele inwestycji w różnych miastach. Jesteś mieszkańcem województwa wielkopolskiego i chcesz powierzyć nam budowę instalacji fotowoltaicznej przy skorzystaniu z Rządowego Programu „Mój Prąd”? Zapraszamy do kontaktu! Tymczasem sprawdź nasze niektóre realizacje instalacji i systemów fotowoltaiki oraz miasta, w których byliśmy już obecni :).